Sak fè fòs nouPèman sekirize
Nou itilize denyè teknoloji pou pwoteje chak tranzaksyon lajan wap fè sou sit la. E toutotan pwodwi pa livre, lajan ou pwoteje pa konpayi an.

Garanti
depiw pase yon kòmand nou pa livre w li nan lè nou di nan pwodwi a n ap fè swivi pou lajan ou retounen sou kont ou nan yon ti kras tan.

Konfidansyalite
Chak done nou pran sou itilizatè nou yo byen pwoteje e nou asire ke done sila yo pap pataje. E itilizatè a ka fèmen kont li lè li vle.

Vizibilite
Chak pwodwi ou pibliye sou sit lan, jwenn yon kominote ki atache ak kwenpam ki wè pwodwi ou an e ki prè pou achte yo nenpòt kilè.

Sa nou rekòmande w

Mòd

Avèek kwenpam, jwenn pi bon afè sou sit la. Avek pwodwi tankou sandal, chemiz, soulye, tablo, potri, bijou, rad timoun, rad fanm , eks... Kreye yon kont epi depoze pwodwi pou vann, chèche, ajoute pwodwi yo pou mete an avan pwodiksyon lokal la. Achte ak sekirite, ak sistèm pèman anliy nou genyen yo tankou Moncash ak debi/kredi kat yo, san bliye livrezon pou pwodwi ki valide yo. Ou menm achte pwofite vin achte pou tet ou, zanmi oubyen fanmi ou.