Politik konfidansyalite

Dènye modifikasyon (22 Avril 2020)

Nou konnen ke ou pran swen de kijan enfòmasyon ki gen a wè ak ou yo itilize e pataje, e nou apresye konfyans ke ou plase nan nou an, e nou pral fè tout sann pral fèyo ak swen e sansibilite. Dokiman konfidansyalite sa dekri kijan Kwenpam.com ak afilye li yo kolekte e trete enfòmasyon pèsonèl ou yo a trave sit web kwenpam lan ak tout sèvis li yo ki referanse nan dokiman konfidansyalite sa. (Tout “sèvis kwenpam yo”). Itilize sèvis kwenpam yo vle di kew konsanti a tout pratik ke nou dekri nan dokiman konfidansyalite sa.

 • 1- Ki tip enfòmasyon pèsonèl ke kwenpam kolekte sou kliyan li yo?
 • 2- Nan ki objektif kwenpam itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo?
 • 3- Apwopo de Cookies ak lòt idantifyan yo?
 • 4- Èske Kwenpam pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo?
 • 5- Nan ki nivo enfòmasyon ou yo sekirize?
 • 6- Apwopo piblisite nou yo?
 • 7- Ki enfòmasyon ou gen aksè ak yo?
 • 8- kisa ou genyen ki o chwa?
 • 9- Èske timoun otorize pou yo itilize sèvis kwenpam yo?
 • 10- Pratik relatif e enfòmasyon?
 • 11- Egzanp enfòmasyon nou kolekte yo?

1- Ki tip enfòmasyon pèsonèl ke kwenpam kolekte sou itilizatè li yo?

Nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ou yo nan lide poun founi ak ogmante kontinyelman kalite pwodui ak sèvis nou yo.
Men tip enfòmasyon pèsonèl nou kolekte yo:
- enfòmasyon ou ban nou:
- Nou resevwa ak stoke tout enfòmasyon ou founi nan relasyon w ak sèvis Kwenapm yo. Klike la pouw wè egzanp de sa nou kolekte. Ou ka chwazi founi non on seri de enfomayon ladan yo, men ou pap ka jwi de tout avantaj ke plizye sèvis ke kwenpam ofri yo.

enfòmasyon ke nou pran otomatik:
Nou kolekte ak stoke yon fason otomatik on seri de enfòmasyon sou fason wap itilize sèvis kwenpam yo. Ki genyen enfòmasyon sou enteraksyon w ak kontni e sèvis ki disponib sou kwenpam yo. Tankou anpil lòt sit web, nou itilize Cookies ak lòt idantifyan inik, e nou kenbe on seri tip enfòmasyonle navigate web ou a oubyen le aparèy ou a aksède ak sèvis kwenpam yo. klike la pouw wè egzanp de sa nou kolekte yo.

enfòmasyon de lòt sous:
Nou ka resevwa enfòmasyon de ou de on lòt sous, de miz a jou konpayi livraison nou yo fèe kek lòt enfòmasyon sou adrès nou ke mesaje nou yo relve. Nou relve yo poun edew delivre oubyen jwenn pwodui ou yo pi rapid. klike la

2- Nan ki objektif kwenpam itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo?

Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun opere, founi, devlope, e ogmante kalite pwodwi ak sèvis nap ofri itilzate nou yo.
Objektif sa yo gen ladan:
- Acha ak livrezon pwodui ak sèvis yo.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun pran ak jere kòmand ou yo, livre pwodui ak sèvis yo, trete pèman ou yo e kominikeavèk ou sou kòmand ou yo, pwodui ak sèvis wap ofri yo. Founi, depane, ak ogmante kalite sèvis kwenpam yo.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun founi fonksyonalite, analize pefomans, korije ere e ogmante kalite konvivyalite ak efikasite sèvis kwenpam yo. pou rekòmandasyon ak pesonalizasyon.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo pou nou ka rekòmandew on seri de fonksyonalite, pwodui ak sèvis ki ka byen enterèsew, idantifye preferans ou ak pesonalize eksperyans ou ak sèvis kwenpam yo. Konfome nou ak obligasyon legal.
- Nan on seri de ka, nou kolekte e itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo konfomeman ak la lwa. pa egzanp nou kolekte bo kote moun kap vann yo enfòmasyon sou kote yap vann nan ak enfòmasyon sou kont moncash yo pou nou ka rive verifye idantitel ak lòt verifikasyon anko. Kominike avew.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun kominike avew nan kad relasyon ou ak sèvis kwenpam yo a trave diferan channel (tankou., telefòn,imel,chat). Piblisite.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun afiche piblisite ki baze sou enterè pou fonksyonalite, pwodui ak sèvis ki ka byen enterèsew.Nou pa itilize enfòmasyon ki idantifyew pèsonèlmanpoun afiche piblisite ki baze sou enterè. Pou konn plis, svp li dokiman piblisite ki baze sou enterè Prevansyon kont frod ak konfli.
- Nou itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo poun fèprevansyon ak detekte fraud ak abi nan kòmand yo, on fason poun ka garanti sekirite itilizatè nou yo, sèvis Kwenpam yo ak lòt anko. nou ka itilizel tou nan kad on mezantant ant 2 itilizatè ou yon itilizatè ak kwenpam.

3-Apwopo de Cookies ak lòt idantifyan yo?

Pou pèmèt sistèm nou yo rekonet navigate ou aoubyen aparèy ou a, Founi ak amelyore sèvis kwenpam yo, nou itilize Cookies ak lòt idantifyan. pou plis enfòmasyon sou Cookies ak fason nous itilize yo li Dokiman nou an sou Cookies yo

4- Èske Kwenpam pataje enfòmasyon pèsonèl ou yo?

enfòmasyon sou itilizatè nou yo se yon pati enpòtan nan biznis nou an, e nou pa nan biznis vann enfòmasyon pèsonèl itilizatè nou yo ak lòt biznis. Nou pataje enfòmasyon pèsonèl itilizatè yo selman jan nou dekri sa anba eavèk patne kwenpam yo ki respekte dokiman konfidansyalite sa oubyen ki swiv pratik ki o mwen protektris ke Dokiman konfidansyalite sa. Tranzaksyon ki enplike patisipasyon lòt moun. Nou rann disponib a ou sèvis, pwodui, aplikasyon, oubyen konpetans ke lòt enstans oubyen lòt moun pwodui pou itilize sou oubyen atrave sèvis kwenpam yo. Pa egzanp tout pwodui ou kòmande yo sòti de lòt moun ki pa nan kwenpam atrave sit web nou yo. Nou ofri tout sèvis etwatman ak lòt biznis, nou ko-jere zafèpèman ak livrezon ak lòt konpayi.Ou ka di nou kile on lòt moun enplike nan tranzaksyon ou an, e nou pataje enfòmasyon pèsonèl itilizatè a ki relatif ak tranzaksyon li anavèk lòt moun ou biznis sa. Proteksyon Kwenpam ak lòt patne li yo. Nou anile kont ak lòt enfòmasyon pèsonèl len kwen ke anile yo se meye fason poun konfom ak sa la lwa di, ak pèmèt nou ranfose oubye aplike tem ak kondisyon nou yo ak lòt akò nou genyen oubyen proteksyon dwa propriyete, site Kwenpam, itilizatè nou yo ak lòt anko.Sa enkli echanj enfòmasyon ak lòt konpayi ak òganizasyon pou proteksyon kont fraud ak diminye sou kredi ki riske yo. Si gen lòt bagay ki pa ta mansyone anlè a, ou ap resevwa on notifikasyon le enfòmasyon pèsonèl ou yo dwe patajeavèk lòt moun oubyen biznis, e ou ap gen opotinite chwazi pouw pa pataje enfòmasyon yo mande w yo.

5- Nan ki nivo enfòmasyon ou yo sekirize?

Nou monte sistèm nou anavèk sekiritew ak konfidansyalitew nan lespri nou. Nap travay pou proteje sekirite enfòmasyon pèsonèl ou yo pandan wap transmèt nou yo atrave itilizasyonn fède pwotokòl kripte yo ak lòt logisyèl. Nou bay garanti fizik, elektwonik ak sou tout pwosedi ki gen rapo ak kolekte, stoke ak divilge enfòmasyon pèsonèl kliyan nou yo. Pwosedi sekirite nou yo vle di ke nou kapab okazyonèlman mandew yon prev idantite avann divilge enfòmasyon pèsonèl. aparèy nou yo ofri anpil fonksyonalite sou sekirite pou edew pwoteje kont aksè ki pa otorize ak pouw pa pèdi done. Ou ka kontwole fonksyonalite sa yo e konfigire yo an fonksyon de bezwen yo. Klike la pou plis enfòmasyon sou jesyon paramèt sekirite aparèy ou a. Li enpòtan anpil pou ou pwoteje aksè ki pa otorize ak modepas e ak òdinatè ou, aparèy ouak aplikasyon ou an.Asirew byen kew dekonekte lè wfinn itilize kwenpam sou on òdinatè ki pataje. Klike la pouw konn plisenfòmasyon sou kijanw ka dekonekte.

6- Apwopo piblisite nou yo

Poko genyen done pou pati sila

7- A ki enfòmasyon m ka aksède?

Ou ka aksède a enfòmasyon ou yo, ki enkli nonw, adrèss ou, opsyon pèman yo, enfòmasyon sou pwofil ou ak istorik acha ou yo. nan seksyon “Kont mwen” sou sit web la.Klike la pouw wè lis de tout saw ka gen aksè ak yo.

8- Kisa ou genyen ki o chwa?

Siw gen nenpòt kesyon tankou kòman nou kolekte ak itilize enfòmasyon pèsonèl ou yo, Tanpri kontakte sèvis kliyantel nou an Anpil nan sèvis kwenpam nou yo genyen tou on paramèt ki founi ou avèk yon opsyon sou kijan enfòmasyon ou yo itilize. Men jan nou te dekri sa anlè a, ou ka chwazi pa founi on seri de enfòmasyon, men ou pap ka jwi avantaj anpil nan sèvis kwenpam ofri yo. Ou ka ajoute oubyen mete ajou on seri de enfòmasyon sou paj nou yo jan sa di nan pati “A ki enfòmasyon m ka aksède?” Lem mete enfòmasyon yo ajou, nou abityèlman kenbe on kopi de vesyon avan pou avansman nou. Siw pa vle resevwa imel oubyen lòt kominikasyon de nou, silvouplè ajiste preferans kominikasyon kliyan ou si w pa vle resevwa notifikasyon aplikasyon nou yo silvouplè ajiste paramèt notifikasyon nan app la oubyen nan aparèy ou a. Si ou pa bezwen wè piblisite baze sou enterè silvouplè ajiste preferans piblisitew. Pati èd fonksyonalite sou majorite navigatè ak aparèy ap diw kijan pouw fènavigatew la oubyen aparèy ou a fè prevansyon kont aksèptasyon nouvo Cookies ak lòt idantifyan yo, kijan pow gen on notifikasyon de navigate ou a lè wresevwa on nouvo Cookies, oubyen kijan pouw bloke Cookies yo ansanm. Paske Cookies yo pèmèt ou jwenn on seri de avantaj sou on seri de fonksyonalite esansyel nan sèvis Kwenpam yo. Nou rekòmandew pouw kite yo ouvè.

9- Èske timoun otorize pou yo itilize sèvis Kwenpam yo?

Kwenpam pa bay timoun dwa pou vann ak achte. Men yon timoun ki gen mwens ke 18 tan ka itilize sèvis kwenpam yo sèlman sil akònpanye oubyen otorize pa paranl oubyen moun ki responsab li a.Nou pa kenbe okenn enfòmasyon sou timoun ki gen mwens ke 18 tan san konsantman paranl oubyen moun ki responsab la depi nou remake sa.

10- Enfòmasyon nou kolekte yo?

enfòmasyon ou ban nou lè wap itilize sèvis Kwenpam yo. Ou Founi nou enfòmasyon yo lè wap itilize sèvis sa yo:
- kreyasyon on kont
- Setifikasyon kont
- kreyasyon boutik oubyen mete on pwodui
- mwayen kominikasyon nou yo pou kominike ak ekip kwenpam lan.
- fomilè nou yo.
- sistèm siyalizasyon nou an.

Lew poze aksyon sa yo ou ap gen pou founi nou enfòmasyon tankou:
- enfòmasyon sou idantifikasyon w (nonw, adrès ou, nimewo telefònn.
- enfòmasyon sou moyen wap itilize pou peye nou
- laj ou
- enfòmasyon sou kote ou ye
- adrès IP aparèy ou a
- nimewo telefòn ki sou kontak ou
- adrès imel ou, fotografi ou
- foto pyès idantitew

11- Enfòmasyon ke nou pran otomatik

Egzanp enfòmasyon nou kolekte otomatik:
- adrès ou sou rezo entenet wap itilize a
- enfòmasyon sou enteraksyonw ak konteni nou yo, tankou kategori ou vizite plis yo, vande ou achte plis nan menl lan, pwodui ou achte plis yo,pwodui ou vann plis yo. le ak fizo ore ou
- kotew klike sou site la
- Nou dwe tou itilize aparèy idantifyan, Cookies, ak lòt teknoloji sou paj web nou yo poun kolekte enfòmasyon sou kijan w navige sou paj web nou yo, kijan w itilize yo ak lòt enfòmasyon teknik.
- enfòmasyon ki sòti nan lòt sous

Egzanp enfòmasyon nou kolekte ki sòti nan lòt sous:
- miz a jou livrezon ou ak lòt enfòmasyon sou adrès ou
- enfòmasyon sou piblisite wap fèyo
- enfòmasyon sou jan ou peye yo
Telechaje vèsyon PDF lan