Tèm ak kondisyon

Dènye modifikasyon (23 Avril 2020)

Itilizasyon kwenpam biznis enplike akseptasyon an antye de kondisyon jeneral sou itilizasyon platfòm lan ke nou pral dekri la. Kondisyon sou itilizasyon sa yo posib pou yo modifye oubyen konplete nenpòt kilè, itilizatè platfòm kwenpam biznis yo nan ka sa sipoze al konsilte yo trè souvan. Sit sa nomalman aksesib nenpòt kilè a tout anonsè KWENPAM yo. Yon entèripsyon pou yon rezon antretyen teknik kapab nenpòt kilè deside pa ekip kwenpam lan ki ap fose tèt li poul kominike a lavans anonsè yo sou dat ak lè entèvansyon sa yo. Sit kwenpam biznis lan mete a jou trè souvan pa ekip kwenpam lan, se menm jan mansyon legal yo kapab modifye nenpòt kilè : li vinn bay itilizatè yo obligasyon pou yo al vizitèl pi souvan ke yo kapab yon fason pou yo ka o kouran de tout modifikasyon sa yo.

PREYANBIL
Definisyon diferan tèm ki itilize nan sit la

Chak tèm ki mansyone anba ap gen nan Kondisyon jeneral sou itilizasyon sèvis KWENPAM BIZNIS lan sinifikasyon sa yo :
Anons
vle di ansanm eleman ak done (vizyèl, tekstyèl, fotografi, desen), ki depoze pa yon anonsè sou resposablite editoryal li, nan lide poul lwe oubyen vann yon byen oubyen pwopoze yon sèvis oubyen yon anplwa epi ki difize sou sit intènèt lan.
Anonsè
vle di tout moun fizik majè oubyen moun moral ki trouvel an ayiti, titilè de yon kont sou kwenpam, epi ki depoze ak mete an liy yon anons a travè Sèvis KWENPAM lan. Tèm « Anonsè a » regwoupe de tip anonsè sa yo ki ka depoze anons a travè Sèvis KWENPAM lan, yo se:
Anonsè patikilye
ki regwoupe tout moun fizik ak majè, kap aji eksklizivman a nan prop afe prive yo e ki depoze yon anons sou sit kwenpam lan. Tout anonse patikilye yo dwe gen yon kont patikilye poul depoze ak jere anons li yo.
Anonse pwofesyonèl
Ki vle di tout moun , ki an ayiti ki depoze, nan yon bi pwofesyonèl anons a pati de sit entènèt Kwenpam lan. Tout anonse pwofesyonèl sa yo dwe gen yon kont sètifye, pou yo ka mete fonksyonalite pwofesyonèl yo sou pwodwi yo. Ak yon kont sètifye yon anonse pwofesyonèl ka fe aktivite sa yo:
- Depoze plis ke 5 anons
- kreye boutik
- mete sistem pèman ak livrezon sou pwodwit ou yo
- jere anplwaye biznis ou
- fe pewol
kont Pesonèl
vle di espas gratis, aksesib depi sit entènèt Kwenpam lan, Ke tout anonse patikilye ka kreye, e a pati de kont sa li ka mete anons ak achte sou Kwenpam
kont sètifye
vle di espas gratis aksesib depi sit entènèt Kwenpam lan, ke tout anonse pwofesyonèl ka mete anon, met sistem pèman ak livrezon sou li ak lot fonksyonalite pwofesyonèl.
sèvis KWENPAM
vle di sèvis KWENPAM mete a dispozisyon itilizatè li yo ak anonse li yo sou sit entènèt li a
itilizatè
vle di tout vizitè, ki gen akse ak sèvis KWENPAM yo a trave sit KWENPAM lan.

ATIK 1 : OBJEKTIF
Kondisyon Jeneral itilizasyon yo gen pou objektif detèmine ki kondisyon pou yon moun itilize sèvis KWENPAM ke ekip KWENPAM lan mete a dispozisyon itilizatè ak anonsè yo a travè entènèt.
ATIK 2 : ITILIZASYON sèvis kwenpam biznis
2.1 Deskripsyon sèvis KWENPAM yo
2.1.1 Règ Jeneral
Tout anonsè KWENPAM yo konnen deja ke pou yo gen aksè ak KWENPAM fòk yo gen aksè ak entènèt ke founisè yo prefere a ap ba yo e se yo kap peye frè ke sa mande yo.
E yo konnen ke: fyabilite transmisyon done yo pa stab a koz, karaktè etewojèn enfrastrikti ak rezo kote yap sikile yo e en patikilye ka gen pann ak satirasyon.
Se anonsè a ki responsab pou pran tout mezi nesesè kel jije apropriye poul asire sekirite ekipman ak prop done li yo, lojisyèl ak lot anko, sitou kont kontaminasyon pa tout viris ak/oubyen lot tantativ entrizyonkel ka viktim. Tout ekipman ki konekte ak sit entènèt nou an rete sou sèl responsabilite anonsè a, responsablite KWENPAM paka trouvel nan kelkeswa domaj dirèk oubyen endirèk ki ka rive paskew konekte ak entènèt.
Anonsè a angajel, si sa rive, poul respekte e kenbe idantifyan koneksyon a kont pèsonèl li yo konfidansyèl e li dwe konnen byen ke tout koneksyon a kont li yan e tout transmisyon done ki fèt a pati de kont li an fèt pa anonsè a.

Tout pèt, detounman ak itilizasyon indantifyan koneksyon yo ak evantyèl konsekans ke yo ka pote soti sèl e inik reponsablite anonsè a.
2.2 Deskripsyon Sèvis la
Sèvis KWENPAM BIZNIS pwopoze anonsè KWENPAM yo :
1) Fonksyonalite Ki aksesib a anonsè patikilye KWENPAM Yo depi platfòm kwenpam biznis lan
- entèfas pou jere pwodwi yo gen sou kwenpam
- Mete kolaborate ki pou ede itilizatè a jere pwodwi ke li mete sou kwenpam yo
- konn estatistik aktivite li yo sou kwenpam

2) Fonksyonalite ki aksesib a anonse sètifye Kwenpam yo depi platfòm kwenpam biznis lan.
- entèfas pou jere pwodwi yo gen sou kwenpam
- Otorize pèman a distans ak livrezon pwodwi li yo
- Mete kolaborate ki pou edel jere pwodwi li mete yo
- Fe pewol pou kolaborate li yo
- Pemet li kreye ak jere piblisit li fe sou kwenpam yo
- Kreye ak jere bous li sou kwenpam biznis
- Konn estatistik aktivite li yo sou kwenpam
ARTICLE 3: JESYON KONT
3.1 kont patikilye Tout kont patikilye aksesib e gratis pou tout itilizatè ki sou sit www.kwenpam.com pou yon tan ki pa detemine.
3.1.1 Validasyon yon kont patikilye
Tout kont patikilye ap valide otomatikman itilizatè a finn kreyel si li antre tout enfòmasyon ke yo mande nan fomile kreyasyon kont.
3.2 Kont sètifye
yon kont sètifye se yon kont ke kwenpam valide tout enfòmasyon ke itilizatè a te founi yo.
3.2.1 Setifikasyon yon kont
Setifikasyon yon kont se pwosesis a trave li menm kwenpam verifye ke enfòmasyon yon itilizatè bay nan kont li an vre.
Nan pwosesis sa Kwenpam verifye :
- ke imel itilizatè a mete ya egziste vre e ke li gen akse avel vre
- ke niomewo telefonn ke itilizatè a mete ya egziste vre e ke li gen akse avel.
- Ke non itilizatè a vre

- Pou verifye ke enfòmasyon itilizatè a mete a egziste vre kwenpam ap voye yon mesaj nan imel ke itilizatè a te mete a kotel ap mandel poul voye yon pyes identifikasyonl ki valab. itilizatè a ap gen poul al sou imel la, voye yon foto de pyes identifikasyon li an pou enfòmasyon tankou non itilizatè a, ak prenon itilizatè a verifye.
- Pou verifye ke nimewo itilizatè a mete a vre e ke li gen akse avek li kwenpam ap rele itilizatè a poul konfime.
- Pou verifye ke imel itilizatè a disponib kwenpam ap voye yon sou imel li te met sou pwofil kwenpam li an yon pin kel ap bezwen poul aksede ak KWENPAM BIZNIS
Atik 4 :Bous
Bous se yon espas ke kwenpam mete a dispozisyon tout itilizatè patikilye ak sètifye pou yo ka mete kòb yo yon fason pou yo ka fe tranzaksyon yo pi fasil pi sekirize ak pi rapid sou kwenpam.

4.1Kreyasyon bous ou sou kwenpam biznis
Pou kreye bous ou sou kwenpam biznis ou dwe:
- Gen yon kont ki sètifye sou kwenpam
- Otantifye kont lan sou kwenpam biznis
- Chwazi tip de bous ou vle a

4.2 Aktivite ke yon itilizatè ka fe sou bous kwenpam li an :
- mete kòb sou bous li
- peye sou kwenpam
- retire kòb sou bous li

4.3 Mete kòb sou bous ou
Pou mete kòb sou bous ou ou dwe:
- Konekte sou kwenpam
- Gen akse ak kwenpam biznis
- ajoute lajan
- Mete kòb sou bous ou ak moncash

4.4 Peye ak bous ou
Pou peye ak bous ou ou dwe:
- konekte sou kwenpam
- Gen kantite kòb pwodwi a vann nan ak tout fre ki obligatwa yo

4.5 Retire kòb sou bous ou
Pou retire kòb sou bous ou ou dwe:
- Konekte sou kwenpam
- gen o mwen 550 goud sou bous ou
- fòk montan wap retire a pi plis ou egal a 500 goud
Atik 5: To chanj
To chanj se yon sèvis ke kwenpam mete a dispozisyon tout itilizatè kwenpam yo pou ede yo jere acha ak vant yo nan plizye deviz. To referansyel nou se TO BRH lan
5.1 kiyes ki ka itilize sèvis to chanj lan
Tout itilizatè kwenpam yo ka we to jounen an lap jis al nan:
- Konekte sou www.kwenpam.com
- Paremetre
- To jounen

N.B: Pou Itilize to jounen otomatik Kwenpam lan nan vant pwodwi ou yo fòk ou gen yon kont sètifye ak fòk ou ap vann.
Atik 6: Kòmand
komand se yon lod a travè li menm on achtè mande on machandiz oubyen on sèvis nan on tan byen detèmine.
yon komand ka:
- yon tantativ
- an atant
- konfime
- anile
6.1 Komand tantativ
Se yon komand ke on achtè fè menl pa fini tout pwosesis yo swa paske kob li pa kont swa paske li abandone li nan wout.
6.2 Komand an atant
Se yon komand ke achtè a fè kel fini pwosesis yo men vandè a poko konfime komand lan. Nan komand sa kwenpambiznis ap voye on imel bay achtè a poul fè konnen ke vandè a resevwa komand li an.
6.3 Komand konfime
Se yon komand ke on achtè fè ke li fini pwosesis yo e ke vandè a konfime komand lan.Vandè a dwe fè sa nan on delè 3 jou apre resepsyon komand lan. nan komand sa achtè a ap resevwa on imel kap fel konnen ke vandè a konfime komand li an.
6.4 Komand Anile
Se yon komand an atant oubyen konfime ki pa rive nan bout li. Yon komand ka anile 2 fason.
- Anilasyon pa achtè a
- Anilayon otomatik
Anilasyon pa achtè : se lè se achtè a ki deside li pap kontinye pwosesis la swa paske vandè a konfime komand lan menl pa jwenn li, swa li pa deside achte anko.
Anilasyon otomatik : Se lè se sistèm lan ki anile li yon fason otomatik paske vandè a pa rive konfime komand lan nan delè ken te ba li a. oubyen si nou wè on anomalie ou tantativ frod nan komand lan.
Telechaje vèsyon PDF lan